Hvert kommunestyre skal oppnevne et kontrollutvalg til å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen i kommunen.


Kontrollutvalget skal påse at:


- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning

- det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi,

   produktivitet og måloppnåelse

- den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med

   bestemmelser og vedtak

- det føres kontroll med interesser i selskaper

 

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid direkte til kommunestyret.

Det er en egen forskrift for kontrollutvalg som gir føringer for utvalgets arbeid.

 

For opplysninger om det enkelte kontrollutvalg, trykk på ønsket kommune i menyen til høyre.